EDEBİ BÂKÎ ''MAHMUT ABDULBÂKÎ'ye dair aranan her şey..''
   
  EDEBİ BK
  Hayatı
 RESİM-1 Bâkî

Bâkî(1526 –1600)

   1526'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1600 yılında İstanbul'da öldü. Osmanlı Divan Edebiyatı'nda şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getiren ve yaşarken "Sultanü'ş Şuârâ" (şairler sultanı) unvanını alan şairin asıl adı Mahmud Abdülbaki. Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi'nin oğlu. Çocukluğunda bir süre esnaf yanında çıraklık yaptı. Güçlü okuma isteği sonucu medreseye girdi. Zamanının ünlü müderrislerinden Karamanlı Ahmed ve Mehmed efendilerden ders aldı. Birçok ünlü edebiyatçı ile tanıştı. Hocası Mehmed Efendi için yazdığı "Sümbül Kasidesi" ününü artırdı. Dönemin ünlü şairlerinden Zâtî'nin dikkatini çekti. 18–19 yaşlarında ünlü bir şair oldu.
   Süleymaniye Medresesi'nde Ahmed Şemseddin Efendi'nin derslerine devam etti. 1955'te Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu kasideyle saray çevrelerine girmeyi başardı. Kadılık göreviyle Halep'e gönderilen hocası Ahmed Şemseddin Efendi ile Halep'e gitti. 1560'ta İstanbul'a dönüşünde Şeyhülislam Ebussuud Efendi ile tanıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü "Kanuni Mersiyesi" ile dile getirdi.
   2. Selim döneminde Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa'nın korumasına girdi. Saray toplantılarına çağrılmaya başlandı. 3'üncü Murad döneminde de yerini korudu. Süleymaniye Müderrisi oldu. Düşmanlarının bir oyunu ile bir süre gözden düştü. Edirne'ye sürüldü. Medine ve Mekke kadılıkları yaptı. 1581'de İstanbul'a döndü. 1584'te İstanbul Kadısı oldu. 1591'de Rumeli Kazaskerliği görevine getirildi. Şeyhülislam olmak istiyordu ama bu görevi elde edemeden yaşamını yitirdi.
   Zevke ve eğlenceye düşkün, neşeli, hoş sohbet ve hırslı bir kişiliği vardı. Nükteci ve dedikoducu yapısı yüzünden zaman zaman döneminin önde gelenlerini darıltıp zor durumlara da düştü.
   Hicviyeleri ile ünlüdür. Özel yaşamındaki özgürlüğüne ve sınırsızlığına rağmen kadılık görevlerinde adalete düşkünlüğü ile dikkat çekti. Mesnevi yazmadı. Başarılı kasideleri de olmasına rağmen gazel şairi olarak tanınır. Dünyanın geçiciliğinden yakınan, okurları aşk ve şarabın tadını çıkarmaya çağıran gazelleriyle ünlendi.
   Şiirlerinde tasavvufi değil, dünyevi aşka önem verdi. Mersiye, methiye ve fahriyelerinde içten ve abartısız bir anlatım kullandı. Edebiyatta geleneklere bağlı kaldı ama şiir diline yeni bir düzen ve akıcılık getirdi. Nazım tekniğini geliştirdi, birçok büyük şairin "kaçınılmaz" olarak gördüğü nazım kusurlarından kurtulmayı bildi. Çağdaşı şairlere göre daha sade ve anlaşılır bir dil seçti. Biçim açısından kusursuz şiirleri, duygu ve anlam bakımından Fuzûlî'ninkiler kadar derin, Nefi'ninkiler kadar içten bulunmaz. Eserleri,
   16'ncı Yüzyıl Osmanlı toplumunun beğenisine uygun, sanat incelikleri ve hayal güzellikleri ile doludur.
    Duru ve temiz bir İstanbul lehçesinin yanı sıra şiirlerinde halk
deyimleri ve söyleyişleri de kullandı. Divanı Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlandı. Ama bu divan bütün şiirlerini kapsamaz. Başında manacaat ve na't bulunmayan divanında 27 kaside, 2 terkib-i bend, 1 terci-i bend, 7 tahmis, 619 gazel, 24 kıta, bir tarih ve 38 müfred yer alır. Çevirileri ve dinsel konularda eserleri de vardır.

Eserleri:

1. Dîvan [Elyazması nüshaları yüzlercedir. Taşbasması baskıları da vardır. Rudolf Dvorak, Leiden'de (1911) gazellerini neşretti. Sadettin Nüzhet Ergun tam dîva­nı neşretti (1935). Ergun'un baskısında eksiklikler ve yanlış­lıklar vardır. Yeniden neşredilmesi gerekmektedir.]

2. Me’-alimü’l-yakîn fî sîreti Seyyîdü’l-Mürselîn [İmam Kastalânî'-nin tıkına dâir olan Mevâhibü'l-ledüniyye adlı eserinin ter­cümesidir. Bakî buna ilâveler yapmış, bazı kısımlarını da çı­karmıştır. Oldukça sâde bir dille yazılmıştır. Eser eski harf­lerle basıldı.]

3. Fazâilü’l-cihad [Ahmed Ibni ibrahim'e ait olan eserin tercümesidir. Sokullu Mehmed Paşa'nın emri ile yapmıştır. Önsözü ağır bir dil ile, tercüme kısmı sâde Türkçe ile yazılmıştır. Cihad'ın faziletlerinden bahseden bir eserdir.]

4. Fazâil-i Mekke [Kutbüddin Ahmed Mekkî'nin Mekke Tarihi'nin tercümesidir. Sokullu'nun emri ile Mekke kadısı iken çevirmiştir. Bunun da dili sâde ve temiz bir Türk­çe'dir.]

5. Kırk Hadis Tercümesi [Eyüp Sultan tarafından nakledilen kırk hadisin Türkçe'ye tercümesidir. Eser kay­bolmuştur.]
 Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen::13.06.2010, 12:48 (UTC)
edebibaki
edebibaki
Kapalı

Bâkî'ye dair daha detaylı bilgi edinmeniz için hafatın öneri kıtabını temin edip inceleyebilirsiniz...Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

 
  Toplamdaki 115034 ziyaretçiKişi! EDEBİBAKİ EDEBİ BÂKÎ ''MAHMUT ABDULBÂKÎ'ye dair aranan her şey..''  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EDEBİ BÂKÎ ''MAHMUT ABDULBÂKÎ'ye dair aranan her şey..''